FLEX

CALCULAtor

WELKOM BIJ FLEXCALCULATOR

DE KOSTPRIJSCALCULATOR VOOR DE FLEXBRANCHE

algemene voorwaarden

Licentie- en verwerkersovereenkomst Flexcalculator


De Flexcalculator programmatuur is het enige kost- en verkoopprijscalculatie voor de uitzend- en detacheringsbranche in Nederland die u het rekenwerk en uitzoekwerk uit handen neemt.
Mocht u niet met deze voorwaarden willen instemmen, dan dient u Flexcalculator niet in gebruik te nemen, en Flexcalculator op de hoogte te stellen van het feit dat u de voorwaarden niet accepteert. Daarna crediteren we uw betaling voor Flexcalculator voor de resterende periode.
De gebruiker van de door Flexcalculator, gevestigd te Rotterdam, ontwikkelde en op het web gebrachte Flexcalculator met de daaraan gekoppelde database, is ervan op de hoogte dat elk gebruik van deze producten, hoe dan ook, geheel en al voor diens risico komt en derhalve niet voor risico van Flexcalculator
Verder stemt de gebruiker van de Flexcalculator software ermee in dat er – bij ingebruikname door de gebruiker van de bijbehorende database - ook gegevens geplaatst kunnen worden door werkgevers en/of werknemers in hun database. De gebruiker is hiervoor verantwoordelijk.
Gebruiker geeft Flexcalculator uitsluitend toestemming tot persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst. Flexcalculator zal persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken of voor eigen doeleinden verwerken en wendt de persoonsgegevens niet anders aan dan benodigd is voor de uitvoering van haar taken als softwareleverancier.
Gebruiker staat er jegens Flexcalculator voor in dat de verwerking, de inhoud, en het gebruik van eventuele persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.
Flexcalculator neemt inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alle redelijkerwijs te verwachten maatregelen.
Door de diensten van Flexcalculator te gebruiken, gaat u akkoord met onze 'Licentie- en verwerkersovereenkomst Flexcalculator'. Daarmee geeft u toestemming en dat is voldoende als Verwerkersovereenkomst.
Een toelichting op onze Verwerkersovereenkomst - in duidelijk Nederlands - vindt u hier.
In geval de gebruiker van dit programma door het gebruik ervan als gevolg van gebreken of fouten in het programma of als gevolg van ondeskundig gebruik fiscale of andersoortige schade lijdt, is Flexcalculator niet aansprakelijk voor deze (gevolg)schade, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Flexcalculator
Overigens is de aansprakelijkheid van Flexcalculator maximaal de factuurwaarde van de licentie voor dit jaar.

Flexcalculator

Pearl Buckplaats 15

3069 BZ Rotterdam

Kvk 68246935

OB NL857359629B01

Email:

info@flexcalculator.nl

Afspraak maken

 
 
 
 
 
 

* verplichte velden